เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

MAXFOOD GROUP

บริษัท แม็คซ์ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจการผลิตขนมหวานแช่แข็ง และไอศกรีม โดยการคัดสรร ตรวจสอบการผลิต และวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รวมถึงรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ในรูปเเบบ OEM ตามระบบการบริหารงานคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นทำธุรกิจ หรืออยากมีสินค้าเเบรนด์ของตนเอง ซึ่งเรายินดีให้คำปรึกษา ,วิเคราะห์สูตรต่างๆ เเละยังเเนะนำเรื่องการตลาดภายในประเทศ เเละตลาดต่างประเทศ รวมถึงขั้นตอนการส่งออก  ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา  และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการผลิตอยู่เสมอ

VISION

วิสัยทัศน์

If you’re not having fun with what you’re doing then you’re doing it wrong

นโยบาย

  1. นำระบบมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ มาใช้ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  2. ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ความต้องการของลูกค้า ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจ
  3. เสริมสร้างจิตสำนึกและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
  4. ประกันคุณภาพของสินค้าและบริการด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี บริหารจัดการด้านคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า
  5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย การให้คำปรึกษา การมีส่วนร่วม ส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีรายได้และสวัสดิการที่เหมาะสม

STANDARD

มาตรฐาน

มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์

เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต ตลอดจนกระบวนการควบคุมเพื่อการวิจัย การผลิต การบริโภค และการประกอบการค้าที่ดีขึ้น

มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัย

ในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร 

เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ดำเนินการผลิตตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

FSSC 22000

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร

ISO 22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ที่มีมาตรฐานที่สุด